11.08.1983 tarih 18132 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri gereğince bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak esastır.

09.10.2014 tarih 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca AlınmasıGereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 5. Maddesinin 1. ve 2. bendine göre Ek- 1 ve Ek- 2 listelerinde de yer alan işletmeler Çevre izni veya Çevre izin ve Lisans belgesini almak zorundadır.

21.11.2008 tarih 27061 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Denetim Yönetmeliği” 6. Maddesi kapsamında tesislerin “Çevre Yönetimi Hizmeti” alması zorunlu kılınmıştır.

21.11.2013 tarih 28828 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” Madde- 5’ ye göre Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek- 1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alması, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, Ek-2 listelerinde yer alan ve mevsimlik veya dönemsel çalışan işletmeler, çalışma sürelerini çevre ve şehircilik il müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde, bir çevre görevlisini istihdam etmek veya çevre yönetim birimini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

1. Çevre İzni ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Çevre İzni Muafiyet Görüşünün Alınması

09.10.2014 tarih 29115 sayılı resmi gazete yayımlanan ve 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” 5. Maddesinin 1. ve 2. bendine göre Ek- 1 ve Ek- 2 listesinde yer alan işletmeler Çevre izin veya Çevre izin ve Lisans belgesini almak zorundadır.

1.1 Çevre İzinleri

1.2 Çevre Lisans Belgesinin Alınması

Aşağıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştiren/gerçekleştirecek olan tesislerin Çevre Lisansı alınması gerekmektedir.

Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli Atık,

Tehlikesiz Atık,

Atık Yağ,

Bitkisel Atık Yağ,

Atık Pil ve Akümülatör,

Ömrünü Tamamlamış Lastik,

Ambalaj Atığı,

Bertaraf Lisansı

Atık Yakma ve Beraber Yakma,

İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma),

Düzenli Depolama,

Maden atığı Bertaraf

Depolama

Derine Enjeksiyon

Alıcı Ortamda Berrataf

Ara Depolama Lisansı

Atık Ara Depolama

Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi

Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi

Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi

Ön İşlem Lisansı

Tıbbi Atık Sterilizasyon,

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma,

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi,

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi,

Tanker Temizleme,

Hurda Metal/ÖTA İşleme,

ÖTA Geçici Depolama,

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme,

Atık Kabul Tesisi,

Biyobozunur Atık İşleme

Mekanik Ayırma

Biyokurutma

Biyometanizasyon

Kompost

PCB Arındırma

1.3 Çevre İzni Kapsamı Dışında Olunduğuna Dair Görüş Yazılarının Alınması

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 17. Maddenin 1. Bendi kapsamında; Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie Çevre İzni Kapsam Dışı görüşü almak üzere müracaat etmek zorundadır. 17. Maddenin 2. Bendi kapsamında; kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.

2. Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması

Tesisler, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında çevreyi kirletici her türlü etkilerine karşın önlem almakla yükümlüdür. Bu kapsamda ilgili yönetmelikler göz önünde bulundurularak işletme sahasında gösterilen tüm faaliyetler incelenerek, çevre açısından çözüm yöntemleri belirlenmekte ve üst yönetime işletmenin mevcut durumu rapor şeklinde sunulmaktadır. Ayrıca Çevre Mevzuatı açısından yerine getirilmesi gereken belgelerin kontrolü sağlanmakta, uygunluğu değerlendirmektedir. Tespitler yapılıp raporlandıktan sonra yönetimle birlikte aksiyon planı oluşturulmaktadır.

Tesisin faaliyet kapsamı doğrultusunda yükümlü olduğu Yönetmeliklerce değerlendirilmesi yapılır. Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelikleri bildirimleri tesis yetkilisine yapılarak tesis bazında değerlendirme ve uygunluk sağlanabilmesi için alınması gereken aksiyonlar belirlenir.

3. Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde ve takip eden her yılda ise en az bir defa olmak üzere İç Tetkik Raporu hazırlanır. Hazırlanan raporlar bir ay içerisinde tesis yetkilisine sunulur.

4. Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyanların Yapılması

Tesisten oluşan Tehlikeli Atıkların her yıl Mart ayı içerisinde onlinecevre.gov.tr üzerinden bildirimi yapılmalıdır. Atık Ambalaj Beyanı atikambalaj.csb.gov.tr adresi üzerinden yapılarak sistem çıktıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile sunulmalıdır. Ayrıca Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’de bulunan Atık Yağ Beyan Formu doldurularak her yıl Şubat ayı içerisinde dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmalıdır. Bahse konu beyanların yapılmaması durumunda Çevre Kanununca idari para cezası uygulanmaktadır. Yine işletmenin kapsamına göre BEKRA Bildirimi (Eski Seveso bildirimi) ve Kimyasal Bildirimleri gerçekleştirilmektedir.

5. Atık Yönetimi

Tesisten oluşan Tehlikeli ve/veya Tehlikesiz Atıkların oluşum kaynakları ve kaynakta önleme/minimizasyonun sağlanabilmesi için yapılması gereken faaliyetler belirlenir. 02.04.2015 tarihli 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üreticisinin yükümlülüğü olan Atık Yönetim Planı hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulur.

Tesisin ihtiyaçları doğrultusunda yasal mevzuatlara uygun olarak, il müdürlüğünden Geçici Depolama İzin Belgesi alınabilmesi için atık alanının tasarımına ve atık tabelalarının oluşturulmasına teknik destek sağlanmaktadır.

6. Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin ve Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında yılda en az bir kere olmak üzere Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Çevre Mevzuatı-İdari Yaptırımlar konularını içeren idari kadro ve mavi yaka eğitimleri düzenlenmektedir. Ayrıca işletmelerdeki deparatmanlar ve bu deprtmanların fonksiyonlarına yönelik Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Çevre Mevzuatı-İdari Yaptırımlar konulu çevre eğitimleri verilmektedir.

Kimyasal Sızıntı-Döküntüler kapsamında hazırlanacak, Acil Durum Planının oluşturulması aşamasında destek sağlanması, tatbikat öncesi soru-cevap şeklinde eğitim verilmesi ve tatbikatın gerçekleştirilmesi, tatbikat sonrası raporun yazılarak yönetime sunulması işlemleri yürütülmektedir.