Yeşil Yıldız Nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir “Çevre Etiketi” uygulamasıdır.​

19.06.2017 tarih ve 30101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ kapsamında verilmektedir.

Bu tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Tebliğin amacı çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

Yeşil Yıldız Belgesi Nasıl Alınır?

1- Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Madde 4 ve Madde 5 ” kapsamında istenilen belgeler ile hazırlanan dosyayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmaktadır.

Başvuru dilekçesi (Ek-1)
Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu (Ek-2)
İşletmenin açık ve kapalı olduğu dönemlere ilişkin açıklamaya yer verilir.

Dilekçe ekinde; Çevreye Duyarlılık Kriterleri Başvuru Formu ve Değerlendirme Formunun birinci ve ikinci bölümlerinde bulunan kriterlere yönelik çalışmaları, faaliyetleri, raporları ve belgeleri kapsayan, en fazla 30 dakika sürecek şekilde hazırlanan, ppt veya pdf uzantılı sunumu içeren taşınır bellek istenir.

Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formunda yer alacak bilgiler

(1) Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formunda;
a) Çevre yönetim politikası ve eylem planının amacı ve hedefi,
b) Çevre yönetim politikası ve eylem planının duyurulması veya elektronik ortamda erişime açık olması,
c) Çevre yönetim politikası ve eylem planında üç aylık aralıklarla iyileştirmeye yönelik gözden geçirme yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması,
ç) Su ve enerji tüketimi, kimyasal maddeler ve atık miktarlarına ilişkin verilerin periyodik olarak ölçülmesi, izlenmesi, dokümante edilmesi, hedef belirlenmesi,
d) Eylem planının uygulanması amacıyla konusunda eğitim almış özel bir yetkilinin tesis bünyesinde çalıştırılması ya da bu hizmetin işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte bir uzmandan veya uzman firmadan alınması,
e) İşletme tarafından çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi,
f) Atık suların foseptik dışında bir sistemle bertaraf edilmesi,
hususlarının belirtilmesi zorunludur.

2- Dosyanın Bakanlık Görevlileri tarafından değerlendirilmesi

3- Başvuru dosyası;

Uygun bulunmaz ise gerekçeli olarak iade edilir.
Uygun bulunan dosya için tesise denetim günü belirlenir.

4- Denetimde, tebliğ kapsamı, kriterler ve puanlama esasları kontrol edilir,

5- Denetim sonucu yeterli puanı toplayarak uygun bulunan tesislere ”Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız)” haiz işletmelere plaket düzenlenmesi

6- Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılır.

“Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının (tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar) bütçeden karşılanması temin edilmektedir.

YEŞİL YILDIZ BELGESİNİN AVANTAJLARI

 • Su tasarrufu sağlamak,
 • Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak,
 • Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlamak,
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak,
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlamalarını sağlamak,
 • Kapsayıcı bir yaklaşımla çevreyi korumak,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmek,
 • İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak,
 • Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak,
 • İş gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak,
 • Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek.

Hepsinden önemlisi çocuklarımıza “Yeşil Bir Miras” bırakabilmek için önemlidir!