GEKAP Usul ve Esaslarda Bakanlık Oluru ile Yapılan Değişiklikler (29.06.2020)

Bildiğiniz üzere 07.02.2020 tarihli 34658 sayılı “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” bakanlık oluru yayınlanmıştı. Bu usul ve esasların, uygulamalarının geliştirilmesi ve açıklayıcı örnekler ile desteklenerek netleştirilmesine yönelik 29.06.2020 tarihinde 132882 sayılı “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” konulu hazırlanan olur yürürlüğe girmiştir. Yapılan bu değişiklikler […]

GEKAP Kapsamında Verilecek Cezalar ve İdari Yaptırımlar

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesini zamanında, eksiksiz ve doğru vermeyen işletmelere 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında aşağıdaki cezai işlem uygulanır. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesi uyarınca […]

Kimler Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamında Beyanname verir?

Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri ve ayrıca Ek – 1 listesinde olup/olmadığına bakılmaksızın ambalajlı her türlü ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vererek tahakkuk edilen bedeli ödemekle yükümlüdür. Örnek Sektörler Tüm akümülatör, Pil, Lastik, Madeni Yağ,Bitkisel Yağ, İlaç ve Elektrikli ve Elektronik Eşya üreticileri […]

GEKAP Beyanname ve Ödemesi

GEKAP kapsamında verilecek beyannameler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. GEKAP beyannameleri; gelir/kurumlar vergisi yönünden vergi dairesine bağlı olan işletmeler için kendi vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan işletmeler için ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi dairesine • Kurumlar vergisi […]

GEKAP Belirleme ve Kayıt Altına Alma

Kendi adına satış yapan üreticiler / İthalatçılar; • Ek-1 kapsamındaki ürün üretenler / İthalatçılar , 1.1.2020 itibari ile satış yaptığı tüm ürünlerin adet veya kilogram miktarlarını aylık olarak belirlemeli. Ayrıca bu ürünlerin satış/ikincil/nakliye ambalajlarını cinslerine (Cam,plastik,Kağıt vs) göre Adet/KG miktarlarını aylık olarak belirlemelidir. • Ek -1 kapsamında ürünler dışında ürün üretenler / İthalatçılar ; satış/ikincil/nakliye […]

Geri Kazanım Katılım Payı Sorumluları

Piyasaya süren: Bu  yönetmelik kapsamındaki ürünlerini ve/veya ambalajlı eşya/ malzemelerini piyasaya arz edenler, Üreticisi tarafından  doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ambalajlı eşya/malzemeler için ürünün yada eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını/ticari markasını kullanarak piyasaya arz edenleri, Ürünleri ve ambalajlı eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıyı piyasaya süren olarak tanımlanır. Piyasaya […]

Atık Takip Servis Sağlayıcıların Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar

20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Atık Takip ServisSağlayıcıların (ATSS) Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar belirlenmiştir. ATSS olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacak başvurularda bu Usul ve Esaslar uygulanacaktır. Detaylar için tıklayınız…

Kimyasal Madde / Karışım İmalatçıları veya İthalatçıları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (Resmi Gazete: 11.12.2013 tarih ve 28848 mükerrer sayı) kapsamında, kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ithalatçıları tarafından “sınıflandırma ve etiketleme” bildirimlerinin 01.06.2015 tarihinden önce piyasa arz edilenler için http://online.cevre.gov.tr adresinde yer alan “Kimyasal Kayıt Sistemi” kullanılarak 01.06.2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Toprak Kirliliği – Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Kullanıma Açılmıştır.

Bilindiği üzere Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik bütün maddeleri ile birlikte 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamındaki Firma Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifresi olan endüstriyel faaliyetler bağlı oldukları İl Müdürlüklerinden Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine erişim yetkisi alarak sisteme erişim sağlayabileceklerdir. İlk defa firma bilgi sistemine kayıt olacak sektörler ise bağlı oldukları […]

01.07.2015 Tarihi İtibariyle Birçok Sanayi Kuruluşunun Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Bulundurma Zorunluluğu Getirilmiştir.

Bilindiği üzere, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; tehlikeli  madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net  elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere  yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla […]