Atık Su Analizleri

AYRINTILAR

Emisyon Baca Gazı Hava Kalitesi Ölçümleri

AYRINTILAR

İş Sağlığı ve İşçi Sağlığı Güvenliği Ölçümleri

AYRINTILAR

ATIK SU ANALİZLERİ

Evsel ve endüstriyel kirlenme neticesinde oluşan atıksuların alıcı ortama deşarjından önce limit değerleri sağlaması esastır. Bu amaçla çeşitli özelliklerde ve büyüklerde arıtma tesisleri inşa edilir. Ancak deşarj standartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti için analiz şarttır. Atıksu Deşarj konulu Çevre İzni kapsamında iç izlemeye esaslı analizlerin Türkak Akreditasyonu bulunan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Hizmet Verilen Ölçümler;

 • Ph Tayini
 • Renk Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Askıda Katı Madde
 • Çökebilen Katı Madde
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Toplam Uçucu Katı Madde
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOİ)
 • Amonyum Azotu Tayini
 • Nitrit, Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat, Nitrat Azotu Tayini
 • Yağ-Gres Tayini
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • İletkenlik Ölçümü
 • Sıcaklık Ölçümü
 • Tuzluluk Ölçümü
 • Balık Biyodeneyi-ZSF (Zehirlilik)
 • Florür Tayini
 • Serbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini
 • Siyanür Tayini
 • Fosfor Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Fenol Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Atıksu, Debi Ölçümü
 • Atıksulardan Numune Alma

EMİSYON BACA GAZI HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

EMİSYON (BACA GAZI) ÖLÇÜMLERİ

Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. Buna sebep olan kaynakların ölçümleri ise Türkak Akreditasyonuna sahip Laboratuvarlar bünyesinde gerçekleştirilmelidir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmelikleri kapsamında baca gazı emisyon ölçüm ve analizleri laboratuvarımızın uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

Ölçüm Konuları

 • Yanma Gazları (SO2,CO, CO2, NO, NOx(NO, NO2), O2)
 • Partikül Madde,
  İslilik,
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini,
 • HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
  Formaldehit
 • H2S, NH3
 • Yanma Gazları + islilik Ölçümü (SO2, CO, O2, CO2, NO, NOx) ve Analizi
 • Toz örneklemesi ve Tayini
 • Toplam organik Karbon Tayini (Portatif FDI ile),
 • Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) ve Analizi
 • Florür Örnekleme ve Analizi
 • Klorür Örnekleme ve Analizi
 • PAH Örneklemesi ve Analizi,
 • PCB Örneklemesi ve Analizi,
 • PCDD/PCDF Örneklemesi,
 • Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Analizi,
 • NH3 Örneklemesi ve Analizi,
 • H2SO4 Örneklemesi ve Analizi,
 • HNO3 Örneklemesi ve Analizi,
 • Siyanür Örneklemesi ve Analizi,
 • H2S Örneklemesi ve Analizi,
 • Baca yüksekliklerinin (Abak) belirlenmesi,
 • Ağır Metal Numune Alma ve Analizi (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Nr, P, Se, Ag, TI, Zn)

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

Emisyon standartları kirletici kaynakların izin verilen kirletici deşarjlarını zaman veya üretim bazında belirler ve kaynak yapısına bağlı olarak tanımlar. Buna göre her tesis kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmek zorundadır.

Ölçüm Konuları

 • Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Toz örneklemesi ve Tayini,
 • PM10 örneklemesi ve Tayini,
 • Çöken Tozda Ağır Metal Analizi,
 • Pasif Örnekleme, NOX, SO2, HF, H2S, NH3, VOC, Aldehit, BTEX,
 • Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
 • Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi,
 • Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi,

İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri laboratuvarımız uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

Hizmet Verilen Ölçümler

 • Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri,
 • Aydınlatma Haritası,
 • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri,
 • Tesis İçi Gürültü Haritası,
 • Kişisel Gürültü Maruziyet (Dozimetrik) Ölçümleri,
 • El-Kol Titreşimi Ölçümleri,
 • Bütün Vücut Titreşimi Ölçümleri,
 • Ortam Toz Ölçümleri,
 • Ortam Gaz Ölçümleri,
 • Termal Konfor Ölçümleri,
 • WBGT Ölçüöleri,
 • Solunabilir Toz Ölçümleri,
 • Ortam Havasında Formaldehit Ölçümü ve Analizi,
 • Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü ve Analizi,
 • Ortam Havasında İnorganik asitlerin Örneklenmesi,
 • Ortam Havasında Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi,
 • Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi,