GEKAP Kapsamında Verilecek Cezalar ve İdari Yaptırımlar

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesini zamanında, eksiksiz ve doğru vermeyen işletmelere 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında aşağıdaki cezai işlem uygulanır.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile ve söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51 inci maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine başlanılır. Ayrıca, süresinde beyan edilmekle birlikte ödenmeyen geri kazanım katılım payı bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır.

2020 yılı için ceza miktarları;

GEKAP ücretini ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası verilir.

Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 22.109 TL idarî para cezası verilir.

Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir