01.07.2015 Tarihi İtibariyle Birçok Sanayi Kuruluşunun Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Bulundurma Zorunluluğu Getirilmiştir.

Bilindiği üzere, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; tehlikeli  madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net  elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere  yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda,  Bakanlığımızca hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”  22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında, işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihinde başlayacak olup, Tebliğ’in Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır.

Son zamanlarda medyada, özellikle Bakanlığımızdan her hangi bir açıklama olmamasına rağmen, Bakanlığımızca yetkilendirilen bazı TMGD Eğitim Kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda, ülkemizin TMGD ihtiyacının 50.000 ila 80.000 arasında olduğu belirtilerek TMGD’leri ve TMGD adaylarını gereksiz olarak bir beklentiye sevk ettikleri müşahede edilmektedir.

Bakanlığımızca, Tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe yer alan tarafların TMGD’leri istihdam etmesi veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu;   10/04/2014 tarihinde Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlanan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında,  işletmecilere düzenlenen  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre belli Yetki belgesine sahip olup da, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacılar ile ilişkilendirilmiştir. Diğer bir değişle,  TMFB sahibi işletmeler ile Tehlikeli Madde taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacılık Yetki Belgesine sahip işletmeler, TMGD istihdamında potansiyel arz etmektedir.  Bu ilişkilendirme çerçevesinde geleceğe yönelik yapılacak değerlendirmelerin bizleri ihtiyaç duyulacak TMGD sayısına daha sağlıklı bir şekilde götürecektir.

Bu bağlamda, Yönergenin yayımlandığı tarihten bu güne kadar yaklaşık 16.000 işletmeci TMFB belgesi almış olup ve halen Bölge Müdürlüklerimizce TMFB düzenleme süreci devam etmektedir. Ayrıca, Tebliğ’in yayımlandığı tarihten bu güne kadar Bakanlığımızca yapılan TMGD sınavlarında da yaklaşık 2.000 kişi başarı göstermiş olup, bunlardan 1165 kişiye TMGD sertifikası düzenlenmiştir.

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında, mevcut TMFB sahibi işletmelerden yaklaşık 1/2 ‘sinin  TMGD istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğunun Tebliğ’in Geçici 2 inci maddesi kapsamında   01/01/2018 tarihinde başlayacak olması,  bir  TMGD’nin en fazla 5 işletmeye hizmet verecek olması, her iki ayda bir Bakanlığımızca TMGD sınavının yapılacağı dikkate alındığında; sektörde  TMGD istihdam edilmesi veya hizmet alınmasında bir sıkıntı yaşanmayacağı görülmektedir.

Ayrıca, TMGD istihdam edilmesi konusunda ADR’ye taraf olan AB üyesi  ülkelerdeki mevcut duruma bakıldığında, örneğin Almanya’ da ki durum incelendiğinde; Almanya da  toplamda yaklaşık dörtyüzmilyon ton tehlikeli madde hareketinin olduğu ve bu sürecin   yaklaşık 16.500 TMGD ile yürütüldüğü tespit edilmiştir. Ülkemizde de yıllık yaklaşık olarak otuzbeşmilyon ton tehlikeli madde hareketinin olması ve bir  TMGD’nin 5 işletmeye hizmet vereceği dikkate alındığında, 01/01/2018 tarihi itibarıyla, yaklaşık 16.000 ila 18.000 arasında  TMGD’nin ülkemiz için yeterli olabileceği düşünülmektedir.

Bu itibarla, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde taraf olan tüm gerçek veya tüzel kişilerin, somut veriye dayanmadan kamuoyunu yanlış bilgilendirilmesine neden olacak beyanatlardan kaçınması gerekmekte olup, tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe yer alan tarafların Bakanlığımız tarafından  www.tmkt.gov.tr adresinden yapılacak duyurulara itibar etmesi önemle rica olunur.

Saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir